Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

Podstawowe definicje:

Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

Sprzedawca lub Usługodawca: Mirosław Strzemecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WIRPROJEKT STRZEMECKI Mirosław, ul. Zagórska 7 lok. 23, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7961618236

Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://pijkurkume.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres poczty elektronicznej sklep@pijkurkume.pl.
 1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1) Sklep Internetowy,

2) Newsletter,

3) Opiniowanie (komentowanie),

4) Konto.

 1. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 1. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 1. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 1. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 1. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3.

§ 1 Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych. Upoważnia to klienta do kontaktowania się w sprawie przetwarzania jego danych za pośrednictwem e-maila sklepu tj. sklep@pijkurkume.pl, lub drogą korespondencyjną: Zagórska 7/23, 25-338 Kielce.
 2. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”).
 1. Klient podaje Sprzedawcy następujące dane osobowe:
  1. a) jeżeli Klient wybiera opcję złożenia zamówienia z założeniem Konta klienta: dane identyfikujące Klienta czyli: imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy, numer NIP (w przypadku zamówień na firmę), dane logowania do konta, w tym nazwa użytkownika i hasło;
  2. b) jeżeli Klient wybiera opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta klienta, podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy i numer NIP (w przypadku zamówień na firmę)
 2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wysyłania zamówionego newsletter-a. W przypadku nie podania ww. danych osobowych przez Klienta, Sprzedawca nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia, ani świadczenia pozostałych ww. usług.
 3. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w następujących celach:

a) w celu realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówienia na adres podany przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na udostępnieniu Klientom aplikacji, umożliwiającej im założenie Konta klienta lub złożenie zamówienia drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

c) w celach analitycznych, np. w celu dostosowania Sklepu internetowego do potrzeb Klientów na podstawie zgłaszanych uwag i zainteresowania Klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

f) w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem danych podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

g) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy drogą elektroniczną informacji handlowych o promocjach i ofertach specjalnych Sprzedawcy (newsletter).

 1. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Sprzedawca korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym firmie kurierskiej realizującej na zlecenie Sprzedawcy przesyłkę zamówienia, podmiotom świadczącym usługi marketingu produktów i usług Sprzedawcy, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.
 2. Dane osobowe będę przetwarzane przez Sprzedawcę przez następujący okres:
  1. a) przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz dokonania rozliczeń i

rozpatrzenia ewentualnej reklamacji po jego realizacji;

  1. b) w przypadku danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych związanych z

przechowywaniem danych podatkowych (np. podanych w fakturze), dane będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane;

  1. c) w przypadku zaległości w zapłacie ceny zamówienia – przez czas trwania postępowań związanych z dochodzeniem należności;
  2. d) podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez Sprzedawcę dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  3. e) w przypadku założenia Konta klienta – do czasu likwidacji konta przez Klienta.
 1. Klientowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez Sprzedawcę: (i) prawo dostępu do treści swoich danych (ii) sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, (iii) żądania usunięcia danych, (iv) żądania ograniczenia przetwarzania danych, (v) prawo do przenoszenia danych, (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (v) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w

formie profilowania. Profilowanie danych osobowych Klienta rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie jego danych osobowych, polegające na monitorowaniu aktywności Klienta podczas przeglądania treści oraz składania zamówień w Sklepie internetowym. Na podstawie monitorowania ww. aktywności Klienta dokonywane są analizy, których skutkiem jest m.in.:
a) optymalizacja wyglądu i treści zamieszczonych w Sklepie internetowym pod kątem preferencji Klienta;
b) rekomendowanie Wyrobów, ofert i emisja reklam zgodnych z profilem aktywności Klienta;
Sprzedawca nie wykorzystuje danych dot. profilu aktywności Klienta do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Klienta, które mogłyby wpłynąć na jego prawa.

10. Z uwagi na korzystanie przez Sprzedawcę z rozwiązań teleinformatycznych, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sprzedawca przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych.

§ 2 Pliki „cookies”

 1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług,

Sprzedawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies”).

 1. Sprzedawca korzysta z następujących rodzajów plików cookies: cookies sesji, które działają tylko podczas przeglądania stron Sklepu internetowego umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie oraz cookies trwałych, które pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Sklepu internetowego.
 1. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w szczególności w celu:
  a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej

podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

3. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Istnieje możliwość korzystania ze Sklepu internetowego bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie.

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;

d) dostosowania oferty Wyrobów Sprzedawcy oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Konto.

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 1. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 1. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@pijkurkume.pl.

§ 2. Newsletter

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@pijkurkume.pl.

§ 3. Opinie

1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.

2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
 2. W ofercie Sprzedawcy znajdują się m.in. soki, kuracje sokowe, shoty. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku kuracji sokowych osoby decydujące się na nie powinny odpowiednio się przygotować (informacje na ten temat są zawarte na stronie Sklepu). W początkowej fazie korzystania z soków osoby spożywające mogą doświadczać różnych dolegliwości, np. nudności, bóle głowy, rozkojarzenie, rozdrażnienie. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie Sklepu.

4. Gwarancja na Towary nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 1. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie.
 1. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 1. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 1. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 1. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 3 dni roboczych.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – wysyłka ma miejsce od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

§ 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 1. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 1. Klient może wybrać formę płatności:
 • przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Po Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Shoplo.
 • Dostępne formy płatności:
 • Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 • Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu w formie faktury i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

§ 4. Dostawa

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 1. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Paczka wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać dostarczana w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
 1. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Sprzedawca wskazuje, że:

1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 • § 5. Konkursy i promocje
  1. Sprzedawca wskazuje, że może organizować konkursy i inne promocje dla Klientów lub osób trzecich.
  2. Zasady danego konkursu lub promocji będą ustalane oddzielnie, a w zakresie nieuregulowanym obowiązywać będzie Regulamin.
  3. W przypadku zorganizowania konkursu lub promocji nie obowiązują czasy realizacji wskazane w § 2 powyżej – w trakcie trwania konkursu lub promocji czas realizacji Zamówienia może być wydłużony do 5 dni roboczych.

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;

c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

2) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;

3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;

6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;

7) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: [ZAGÓRSKA 7/23, 25-338 KIELCE]. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 1. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 1. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 1. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 1. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;

3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 5 dni od dnia otrzymania Towaru.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca wskazuje, że Towar stanowią świeże soki, ulegające szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, i w związku z tym Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży tych Towarów zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl